User's Guide - Video hướng dẫn
Hỗ trợ cán bộ thao tác trên phần mềm Một cửa điện tử. Các nội dung chính:

Tiếp nhận hồ sơ: hướng dẫn cán bộ một cửa thực hiện tiếp nhận hồ sơ.

Xử lý hồ sơ: hướng dẫn chuyên viên và lãnh đạo xử lý hồ sơ.

Bổ sung hồ sơ: hướng dẫn cán bộ một cửa thực hiện yêu cầu tổ chức/cá nhân bổ sung hồ sơ.

Trả kết quả: hướng dẫn cán bộ một cửa thực hiện trả kết quả hồ sơ.

Quản trị: hướng dẫn cán bộ quản trị các thao tác quản lý trên phần mềm.